لطفا به جای کاربرمون تصمیم نگیریم!(Liquidity و Sorting)

توی رشد و توسعه محصول همیشه به این فکر می‌کنیم که چه فیچر یا امکاناتی رو برای کاربرمون ایجاد کنیم؛ اما یه تصمیم‌هایی، هرچه‌قدر هم درست باشه و درست اجرا بشه؛ باز هم اون خروجی مدنظرمون رو ایجاد نمی‌کنه! توی این شرایط به این فکر می‌کنیم که شاید تصمیم اشتباه بوده و یا درست اجرا نشده؛ اما...…